Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

                       strucennova strucentim3   strucentim5   strucentim4 kongrespsihijatri

 

 
 

Др. Ангелина Илиевска,
специјалист психијатар

Калина Пиперевска,
специјалист по медицинска психологија

М-р Василка Галевска Јовчевски,
Дефектолог

Анета Мартиновска,
Дефектолог

Ивана Ѓошевска
Логопед

Татјана Ивановска
Медицинска сестра

          

Научно – истражувачка работа
Илиевска A.  - Студиски престој на Клиниката за Психијатрија и Психотерапија, Универзитетска Клиника АКХ, Виена, во периодот од 1- 19 Декември 2014 на одделот за Психијатрија и Психотерапија при Медицинскиот Универзитет на Виена

Илиевска A. -  Прва Македонска Конференција за Детска и Адолесцентна Психијатрија со меѓународно учество -  Развојна психопатологија - предизвици и можности, 16- 18 Октомври 2014 Охрид,   презентација на студијата ,, Растројство во исхраната во детска возраст: Трансакционоаналитички пристап при дијагностика и третман ,,

Галевска – Јовчевеки В - Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања “Научните достигнувања во функција на практиката”, Струга 15-17 мај 2014. Презентација на стручен труд “ Примена на современи принципи и методи во третманот на децата со первазивни развојни нарушувања”

Илиевска A.  - 9 ти Меѓународен Семинар за Детска и Адолесцентна Психијатрија - 24 - 29 Јуни 2012, Бока ди Магра, Италија, учество со истражувачката студија ,,Ефектите на Сензорната соба кај децата со аутизам”

Пиперевска  K. - Македонскиот Психијатриски Конгрес и интернационален собир, 27-31 Мај 2009 , Охрид, учество со презентација на тема: ”Дисфункционалните ставови и ризикот за развивање депресија кај студентите”