Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

                           ranastimulacija2 ranastimulacija3 ranastimulacija4 ranastimulacija1

 Што претставува раната стимулација?
Раната стимулација му дава можност на детето да искуси, истражува, да игра и да прави разни нешта во опкружувањето околу него. Тоа вклучува движења на телото и употреба на сите сетила, особено видот, слухот и допирот. Кога го стимулираме детето, ние всушност му даваме различни можности да развива вештини и способности на сосема природен начин и така да разбира што се случува околу него. Најдобар начин да се стимулира детето е играта, бидејќи во најраната фаза од развојот тоа е предиспонирано да учи и усвојува нови нешта токму преку игра.

Кога и зошто се применува?
Раната стимулација се применува од раѓањето до шестата година, со цел да се достигне максимумот во физичкиот, когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој на детето и да се одбегнат несакани состојби во развојот. Целта на стимулацијата не е развојот да се забрзува, усилувајќи го детето да достигне цели за кои не е подготвено, туку да се препознае и охрабри потенцијалот на секое дете како индивидуа и да му се понудат предизвици и соодветни активности за зацврстување на иницијативата, учењето и себевреднувањето на детето

Области на детскиот развој на кои може да се делува преку рана стимулација
Стимулацијата на движењата, контролата на телото и рамнотежата ќе му помогне на детето да се движи, да прави различни нешта, да си игра и да работи.
Поттикнување на употребата на рацете ќе му овозможи да ја зголеми контролата и координацијата на рацете кон и во однос на она што го гледа, а со тоа да равива и различни манипулативни вештини.   
Стимулирање на сетилата, особено видот, слухот и допирот, ќе му помогне на детето да го распознава, доживува и соодветно да одговара кон надворешниот свет.
Поттикнувањето на комуникацијата е важно за развој слушањето, разбирањето на она што е кажано, учењето да зборува или да комуницира на било кој друг можен начин.