Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

stimul1 stimul2 stimul3 stimul4 stimul5  

Повеќегодишното искуство надополнето со примената на современите дијагностички методи во КАЛИНКА, овозможува рана детекција на развојните потешкотии и навремено вклучување во програмата за рана  стимулација на развојот:
-    Проценка на целокупниот психомоторен развој на деца, почнувајќи пред две годишна возраст
-    Индивидуални програми за стимулација на развојот со  вклучување на тим од специјаисти: лекар специјалист, клинички психолог, специјален едукатор и рехабилитатор и логопед, во зависност од  потребите на детето

КАЛИНКА располага со оптимални услови за   стимулација на детскиот  развој, специјално опремен  надворешен и внатрешен простор  за примена  на  најсовремени  методи  за поттикнување на сите сфери на развојот кај деца од најрана возраст