Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

                                                    

 

     slika5 slika1 razvojniotstapuvanja1 razvojniotstapuvanja2 slika8

 

Аутизам и други первазивни развојни пореметувања - група на пореметувања, кај која постои сеопфатно засегање на сите развојни обрасци- социјалната интеракција, вербалната и невербалната комуникација и однесувањето.
Се карактеризираат со многу ран почеток во детствотот и формирање на комплетната клиничка слика во првите пет години од животот.
Во оваа група спаѓаат: аутизам – Rett синдром, дезинтегративни пореметувања, Asperger синдром.

Нарушувања на говорот и јазикот - нарушувања кај кои постои оштетување на нормалните обрасци на стекнување на говор од раните стадиуми на развој.
Честопати можат да бидат пропратени со потешкотии во читањето, проблеми во интерперсоналните односи и однесувањето и емоционални проблеми.
Во оваа група се вбројуваат:
- нарушувањата на артикулацијата (употребата на говорните гласови е под очекуваното ниво за менталната возраст на детето);
- нарушување на експерсивниот говор (разбирањето на говорот е во нормални граници, но имаат потешкотии во изразувањето со многу сиромашен говор, неправилна употреба на времињата, погрешна употреба на граматичките облици и незрела структура на реченицата);
- нарушувања на рецептивниот говор (разбирањето на говорот е под очекуваното ниво за календарската возраст и со тоа може да има оштетувње и на експресивниот говор и абнормалност во продукцијата на гласовите). Кај истите се бележи и највисока стапка на придружни социо- емоционални пореметувања и пореметувања на однесувањето.

Нарушувања на школските способности -  се карактеризираат со значајни потешкотии во тек на совладување на школските вештини, како што се читањето и рачунањето. Се претпоставува дека примарна улога во настанувањето имаат биолошките фактори како резултат на абнормалности во когнитивните процеси.
 Во оваа група спаѓаат:
- нарушување на сметањето(со дефицит во однос на математичките операции, собирање, одземање, множење и делење, неразбирање на концепти, знаци, организација на броеви);
- нарушување на читањето- за истото често се употребува терминот дислексиа како синоним (нарушување на развојот на способноста за читање, каде е оштетено сваќањето на прочитаното, препознавањето на прочитаните зборови, вештинта на читање со уста и извршувањето на задачите кои зафтеваат читање )

Нарушувања на моторното функционирање - оштетување на рзвојот на моторната координација на фини или груби моторни задачи од најрано детство, со каснење на развојот на моторните способности: седење, ползење, хранење, одење, облекување.
Децата со вакво нарушување споро учат да трчаат, да се качуваат, да врзуваат врвки, да фрлаат и фаќаат топка. Делуваат неспретно и најчесто имаат и проблем со ракописот, цртањето и прецртувањето.