Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

Говорната терапија во КАЛИНКА ја спроведуваат искусни логопеди, со примена  на современи логопедски процедури за третман на широк спетар на нарушувања на говорот.
-    Нарушувања во артикулацијата на говорот
-    Нејасен говор
-    Нарушувања на рецептивниот и експресивниот говор

Терапискиот пристап  вклучува иницијална проценка на потешкотиите на говорот и проблемот во комуникацијата, врз база на која се оределува инивидуален тераписки програм.
 Говорните вежби и останатите активности се организираат во зависност од возраста на детето и вклучуваат:
-    Интеракција за време на игра, примена на слики, книги и други средства кои го стимулираат говорот
-    “Forbrain” метод за подобрување на перцепцијата и процесирањето на сопствениот говор
-    Вежби за правилно изговарање на гласовите и слоговите
-    Инструкции за родителите како да ги спроведуваат вежбите во домашни услови.

govorna1 govorna2